ارتقا سیستم کنترل اتوکلاو

ارتقاء سیستم کنترل اتوکلاو / خدمات_فنی_مهندسی/خدمات

ارتقاء سیستم کنترل اتوکلاو توسط PLC-SIEMENS و نصب کنترلرهای صنعتی و جایگزینی با مدارات قدیمی.