تدوین دستورالعمل نگه داری پیشگیرانه

تدوین دستورالعمل نگه داری پیشگیرانه/خدمات_فنی_مهندسی/ خدمات

تدوین دستورالعمل نگه داری پیشگیرانه روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه و فراهم کردن چک لیست آماده سازی قبل از استفاده از دستگاه،چک لیست پایان کار روزانه و ثبت سوابق هر دستگاه.