امحاء زباله

طراحی سایت امحاء زباله طراحی سایت امحاء زباله/خدمات_فنی_و_مهندسی/خدمات طراحی سایت امحاء زباله و مشاوره خرید تجهیزات مربوط به کنترل پسماندهای عفونی بیمارستان ها.

نصب دیتا لاگر

نصب دیتالاگر با رسم نمودار نصب_دیتالاگر_با_رسم_ نمودار/خدمات_فنی_و_مهندسی/خدمات نصب دیتالاگر با قابلیت رسم نمودار و ذخیره سازی مقادیر دمای چمبر، دمای ژاکت و فشار چمبر جهت پایش و بررسی تمامی پارامترها توسط نرم افزار کامپیوتری.

ارتقاء سیستم کنترل اتوکلاو

ارتقا سیستم کنترل اتوکلاو ارتقاء سیستم کنترل اتوکلاو / خدمات_فنی_مهندسی/خدمات ارتقاء سیستم کنترل اتوکلاو توسط PLC-SIEMENS و نصب کنترلرهای صنعتی و جایگزینی با مدارات قدیمی.

تدوین دستورالعمل نگهداری

تدوین دستورالعمل نگه داری پیشگیرانه تدوین دستورالعمل نگه داری پیشگیرانه/خدمات_فنی_مهندسی/ خدمات تدوین دستورالعمل نگه داری پیشگیرانه روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه و فراهم کردن چک لیست آماده سازی قبل از استفاده از دستگاه،چک لیست پایان کار روزانه و ثبت سوابق هر دستگاه.

بازسازی اتوکلاو

بازسازی اتوکلاو خدمات/خدمات_فنی_و_مهندسی/بازسازی_اتوکلاو بازسازی اتوکلاوهای بخش CSR بیمارستانها و مراکز درمانی. مدار فرمان قدیمی اتوکلاو تابلو فرمان اتوکلاو نمایشگر استارت و پاز دستگاه