اینترکام اتاق عمل

سامانه اینترکام اتاق عمل شرکت پایاطب افزار

اینترکام اتاق عمل فناوری بیمارستانی، سیستم یکپارچه مدیریت ارتباط اتاق های عمل بدون نیاز به تماس دست. برای دریافت اطلاعات سیستم اینترکام …