کنسول بالای سر بیمار مدل0101

کنسول تخت بیمار

فروش انواع کنسول بیمار و کنسول های بیمارستانی بالای تخت بیمار برای بخش های مختلف و دارای پارامترهای مختلف خروجی کنسول بیمار.